Zelf GroeiKracht uitvoeren

Heb je interesse in de GroeiKracht aanpak binnen jouw school, bestuur of samenwerkingsverband? Behalve het laten uitvoeren van trainingen door InMens, is het ook mogelijk om zelf GroeiKracht trainer te worden binnen jouw school, bestuur of wijk. Hiervoor bieden we een uitgebreid scholingsaanbod. Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober via katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388.

Scholingsaanbod 2020/2021

Wil je zelf aan de slag met de GroeiKracht methodiek binnen jouw school, bestuur of wijk? Voor de Individuele, Klassikale en Schoolbrede aanpak biedt InMens diverse professionaliseringstrainingen. Na het volgen van één of meerdere trainingen kun je met of zonder extra coaching zelf aan de slag. Het eventuele vervolgtraject van implementatie, verdieping en borging wordt op maat afgestemd met de school.

InMens biedt een gratis voorlichtingsbijeenkomst in Oegstgeest over de mogelijkheden van GroeKracht en kan ook langskomen voor een presentatie voor directies en bestuurders. Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober via katrienschober@inmenstraining.nl of 06 519 27388

GroeiKracht trainingen voor onderwijs en jeugd- & gezinsprofessionals

Tijdens deze introductietraining zoomen we in op diverse onderdelen van de GroeiKracht aanpak en de rol van de leerkracht. Je leert werkvormen en vaardigheden toepassen die bijdragen aan een sfeer in de klas waarin kinderen bewuster omgaan met de verschillen die er tussen hen zijn, nadenken over hun eigen gedrag en dit bespreekbaar maken met elkaar, waardoor een diepere laag van onderlinge verbinding ontstaat.

Het wederzijds begrip en respect neemt door deze werkwijze toe. Kinderen leren elkaar beter kennen en durven zichzelf te uiten om te delen wie ze zijn en wat hen bezighoudt. 

Deze introductietraining geeft je mogelijkheden om direct in je klas aan de slag te gaan met effectieve werkvormen en vaardigheden en maakt je nog bewuster van je eigen handelen. .

Naast de aanwezigheid van 3 contacturen tijdens de training is geen verplichte zelfstudie vereist.

Kosten: € 95,00

Naar agenda

Naar aanmelden

De school en thuiswereld van kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezinssituaties zijn van grote invloed op hoe een kind zich voelt en gedraagt op school. Scholen zijn zoekende hoe zij beter om kunnen gaan met het toenemend aantal leerlingen met een complexe thuissituatie en zoeken naar de grens tussen onderwijs en zorg.

Deze tweedaagse training geeft je inzicht in gezinsdynamieken waar jij in het onderwijs dagelijks mee te maken hebt. Deze inzichten helpen je het gedrag van ouders en kinderen beter te begrijpen, waardoor je effectiever kunt handelen in complexe situaties en beter kunt afstemmen op wat er nodig is. We staan stil bij de manier waarop jij hier als professional mee om kunt gaan en waar jouw grenzen liggen binnen je functie en mogelijkheden.

De eerste dag richt zich op dynamieken in gezinnen en hoe deze van invloed zijn op kinderen in de school, de tweede dag richt zich op dynamieken die zichtbaar zijn in klassen en hoe je hier als professional op in kunt spelen door het inzetten van effectieve interventies om het pedagogisch klimaat in de klas te versterken.

Doelen dag 1

 • Kennis vergroten over zichtbare gedragsuitingen bij kinderen in de thuis- en schoolsituatie in relatie tot veel voorkomende gezinssituaties (cultuur, scheiding, één oudergezin)
 • Kennismaken met het voeren van individuele systemische gesprekken met kinderen en volwassenen
 • Versterken van je gespreksvaardigheden
 • Kijken naar het speelveld tussen onderwijs en zorg
 • Jouw grens leren bepalen in het omgaan met complexe thuissituaties
 • Aandacht voor jouw leerkrachthandelen
 • Omzetten van theoretisch model naar praktisch handelen

Doelen dag 2

 • Basiskennis vergroten over sociaal emotioneel leren
 • Klassikale systemische werkvormen leren om de sfeer in de groep te versterken en kinderen uit te nodigen om bespreekbaar te maken wat hen bezighoudt
 • Zichtbaar maken wat onder de oppervlakte leeft
 • Versterken van je gespreksvaardigheden
 • Leren werken met poppetjes op klasniveau
 • Leren werken met emotiekaarten op individueel en klasniveau
 • De school en thuiswereld van kinderen met elkaar leren verbinden                                                                                           

De training is op basis van 15 effectieve contacturen en vereist 8 uur zelfstudie in de vorm van oefenen van het geleerde en verdieping. Lezen van literatuur is niet verplicht.

Kosten: € 495,00 (inclusief koffie, thee, lunch digitale trainingsmap en 1 set emotiekaarten)

Naar agenda

Naar aanmelden

Om Groeikracht trainer voor de Individuele GroeiKracht aanpak te worden, volg je in totaal 4 trainingsdagen.

De eerste 2 dagen bestaan uit de tweedaagse GroeiKracht basistraining.

De vervolgtraining GroeiKracht Individueel wordt aangeboden als tweedaagse. 

 • Dag 3: inhoud en werkwijze van de individuele GroeiKracht training
 • Dag 4: ouderbijeenkomsten geven, leerkracht coaching, verdieping gesprekstechnieken

Doelen dag 3

 • Inzicht in de werkwijze en opzet van de individuele GroeiKracht training
 • De verschillen en overeenkomsten tussen de GroeiKracht compact- en totaal aanpak kennen
 • Weten hoe je start met de individuele GroeiKracht training
 • GroeiKracht werkvormen ervaren
 • Leren werken met leerdoelen
 • Transfer naar de klas en ouders vorm leren geven

Doelen dag 4

 • Ouderthemabijeenkomsten leren vormgeven
 • Ouderbegeleiding leren bieden tijdens de GroeiKracht training
 • Inzicht vergroten in effectief huisbezoeken doen
 • Leerkrachten leren begeleiden tijdens de GroeiKracht periode
 • Gespreksvaardigheden versterken
 • Theoretische modellen omzetten naar de dagelijkse praktijk

Voorwaarden

 • Het volgen van de basistraining en de verdiepingstraining is verplicht voor de uitvoer van de individuele GroeiKracht training met kinderen.
 • Implementatiebegeleiding bij de eerste individuele GroeiKracht training is verplicht om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Per fase coachen we op de belangrijkste onderdelen uit die fase en combineren dat met de eigen ontwikkelvragen van de GroeiKracht trainer en de begeleidingsvragen die door de opdrachtgever of de InMens trainer zijn aangegeven.

De coaching richt zich op de volgende fasen

1     Voortraject

2     Uitvoer fase

3     Borging

Kosten en investeringsuren voor de coaching zijn niet meegenomen in het trainingsbedrag. Opdrachtgever en deelnemers kiezen zelf hoeveel coaching relevant is en ontvangen een offerte op maat.

Advies

Scholen waar de individuele GroeiKracht training gaat starten en waar niet gewerkt wordt met de schoolbrede aanpak, adviseren wij 1 tot 2 teamleden deel te laten nemen aan minimaal de eerste trainingsdag van de basistraining en de eerste dag van de verdiepingstraining om de GroeiKracht werkwijze zo goed mogelijk te implementeren en de behaalde resultaten bij kinderen te kunnen borgen op lange termijn. In de meeste gevallen nemen directeuren en IB’ers deel aan de trainingsdagen. Daarnaast adviseren wij de schoolmaatschappelijk werkster aan te laten sluiten bij deze beide dagen als zij een rol gaat spelen in de samenwerking met school rondom GroeiKracht.

De training is op basis van 30  effectieve contacturen en vereist 23 uur zelfstudie in de vorm van oefenen van het geleerde en verdieping. Tussen dag 1 en 2 oefen je minimaal 3 gesprekken in je eigen praktijk met het voeren van systemische en oplossingsgerichte gesprekken met ouders, kinderen of leerkrachten en doe je minimaal 1 klassenopstelling. Voorafgaand aan de eerste dag lees je de gehele handleiding van de individuele Groeikracht training. Lezen van minimaal één van de aanbevolen boeken.

Kosten: € 1395,00 (inclusief koffie, thee, lunch, digitale trainingsmap, digitale trainingsmaterialen en 10 sets emotiekaarten, exclusief overnachting)

Naar agenda

Naar aanmelden

Om GroeiKracht trainer voor de klassikale GroeiKracht aanpak te worden, volg je minimaal 2 trainingsdagen. Wil je de werkwijze nog beter in de vingers krijgen en meer vaardigheden en werkvormen leren? Dan adviseren wij je ook de tweedaagse GroeiKracht basistraining te volgen.

De tweedaagse training GroeiKracht klassikale aanpak bestaat uit twee losse dagen.

 • Dag 1: werkwijze. inhoud en werkvormen GroeiKracht aanpak, de rol van de leerkracht
 • Dag 2: wat te doen bij een moeilijke groep, betrekken van ouders, de kracht van taal, ervaringen uitwisselen.

Doelen dag 1

 • Inzicht werkwijze en opzet van de klassikale GroeiKracht aanpak
 • Oefenen met GroeiKracht werkvormen
 • Leren hoe je ouders bij de GroeiKracht aanpak betrekt
 • Meer inzicht krijgen in groepsdynamieken
 • Leren werken vanuit verbinding
 • Kinderen in hun kracht leren zetten

Doelen dag 2

 • Leren van elkaars expertise en ervaringen
 • Kennis en vaardigheden vergroten in omgaan met moeilijke groepen
 • Leren wat belangrijk is bij het doorbreken van negatieve groepsdynamieken
 • Versterken gesprekstechnieken
 • Kinderen in hun kracht leren zetten
 • Bewuster leren afstemmen op gedrag van kinderen
 • Samenwerking met ouders versterken

De training is op basis van 15 effectieve contacturen en vereist 8 uur zelfstudie in de vorm van oefenen van het geleerde en verdieping. Na afloop van dag 1 voer je minimaal 3 systemische gesprekken met ouders, kinderen of leerkrachten en doe je minimaal 1 klassenopstelling met poppetjes. Lezen van minimaal één van de aanbevolen boeken.

Kosten: € 795,00 (inclusief koffie, thee, lunch, digitale trainingsmaterialen)

Naar agenda

Naar aanmelden

Om Groeikracht specialist te worden, volg je in totaal 7 trainingsdagen. De eerste 4 dagen bestaan uit de tweedaagse GroeiKracht basistraining en de tweedaagse verdiepingstraining GroeiKracht klassikaal.

Scholen die werken met de schoolbrede aanpak wordt geadviseerd één tot twee GroeiKracht specialisten op te leiden om de manier van werken te implementeren in de school. Om de school- en thuiswereld van kinderen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen is het effectief gebleken om iemand in de school te hebben die voor ouders bekend en laagdrempelig is. Een soort ouderbegeleider, een vast gezicht in de school, iemand die de ouders kennen en vertrouwen. Dit kan ook een combinatie zijn van iemand van de school en een maatschappelijk werkster.

Een bestuur kan er ook kiezen voor het opleiden van  één of enkele mensen die werkzaam zijn in een flexibele baan bij het bestuur, waarbij zij op de diverse scholen inzetbaar zijn om te ondersteunen bij situaties waar scholen tegenaan lopen in klassen, met individuele leerlingen of ouders.

Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor kiezen hun onderwijsondersteuners op te leiden tot Groeikracht specialist, zodat zij dezelfde werkwijze inzetten op de diverse scholen en een breed aanbod kunnen bieden.

De exacte taken van de specialist worden met de directie van de school, bestuur of samenwerkingsverband afgestemd. Denk hierbij aan:

 • Coachen en ondersteunen van collega’s bij complexe oudergesprekken.
 • Klassikale GroeiKracht training geven in diverse klassen, preventief of curatief
 • Individuele systemische gesprekken voeren met kinderen met complex gedrag
 • Huisbezoeken
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Inloopspreekuur voor ouders
 • Verzorgen van koffie-ochtenden rondom opvoed thema’s
 • Verzorgen van ouderbijeenkomsten rondom Groeikracht en stigmatisering
 • Werkwijze van de school uitwerken voor in het schoolplan en schoolgids
 • Contactpersoon naar externe organisaties in de wijk

De laatste 3 dagen:

 • Dag 5: De rol als Groeikracht specialist binnen de school, verdieping systemisch werken
 • Dag 6 Verdieping sociaal emotioneel leren, omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en omgaan met weerstand bij ouders. Verdieping op je eigen rol en eigen attitude als specialist in de school.
 • Dag 7: Presentaties, je presenteert op welke manier je aan de slag bent gegaan binnen de school/ scholen als GroeiKracht specialist. Leren van elkaar staat deze dag centraal

Doelen dag 5

 • Kennis vergroten over loyaliteit van kinderen aan hun ouders en aan de school
 • Kennis vergroten over de invloed van ziekte en dood in het gezin en wat je daarvan merkt bij kinderen op school
 • Beter leren afstemmen op moeilijk te lezen gedrag van ouders en kinderen
 • Inzicht in de mogelijkheden om als GroeiKracht specialist aan de slag te gaan

 Doelen dag 6

 • Kennis vergroten over sociaal emotioneel leren
 • Kennis vergroten over omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen
 • Oefenen met omgaan met weerstand bij ouders
 • Bewust leren omgaan met je eigen houding en rol als GroeiKracht specialist
 • Bewust worden van je eigen triggers en kwaliteiten

Doelen dag 7

 • Leren van elkaars GroeiKracht specialist taken en ervaring
 • Presenteren wat je hebt geleerd

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor onderwijsprofessionals of gezinsprofessionals met een HBO denkniveau die GroeiKracht kartrekker willen zijn binnen de school, het bestuur of samenwerkingsverband en zich meer willen specialiseren in:

 • systemische en oplossingsgerichte gespreksvoering
 • coachen van collega’s
 • voeren van oudergesprekken
 • ouderbetrokkenheid vergroten
 • uitvoeren van de klassikale of individuele GroeiKracht training in de school

De zevendaagse training  is op basis van 52,5  effectieve contacturen en vereist 31 uur zelfstudie in de vorm van oefenen van het geleerde en verdieping. Na dag 1 en 2 doe je tenminste 3 activiteiten waarmee je oefent in je dagelijkse praktijk met het geleerde wat past bij de taken die jij binnen de school gaat uitvoeren rondom GroeiKracht en vraag je feedback aan anderen. Op dag 7 geef je een presentatie. Lezen van minimaal één van de aanbevolen boeken.

Kosten: € 2500,00 (inclusief koffie, thee, lunch, digitale trainingsmaterialen)

Naar agenda

Naar aanmelden

Het onderwijsfestival is geschikt voor besturen en samenwerkingsverbanden die met hun scholen nog beter willen werken in het grensgebied tussen onderwijs en zorg en het omgaan met diversiteit van leerlingen. Scholen die willen werken aan een veilig pedagogisch klimaat, waarin ieder kind erbij hoort. Het festival wordt op aanvraag en op maat aangeboden. Het aantal workshops kan in overleg worden ingekort of uitgebreid. Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl

De school- en thuiswereld van kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezinssituaties zijn van grote invloed op hoe een kind zich voelt en gedraagt op school en andersom. Scholen zijn zoekende hoe zij beter om kunnen gaan met het toenemend aantal leerlingen met een complexe thuissituatie en zoeken naar de grens tussen onderwijs en zorg.

Het doel van dit onderwijsfestival is om als professional nog beter te leren afstemmen op kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege kindkenmerken of een complexe thuissituatie. Deelnemers krijgen inzichten en leren vaardigheden aan om de veerkracht van kinderen te vergroten en een veilig klimaat in de klas te creëren waarin ieder kind erbij mag horen. Omgaan met diversiteit en de professionele houding staat deze dag centraal. Na een plenaire opening en lezing volgen deelnemers diverse workshops. De dag wordt gezamenlijk afgesloten.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals en hulpverleners. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Plenaire gastspreker

Lezing: ‘Jij maakt het verschil’

Danny Dijkhuizen neemt de deelnemers mee in zijn eigen verhaal over een ingrijpend huiselijk misdrijf, waarmee hij als kind te maken kreeg en dat zijn leven drastisch veranderde. In zijn impactvolle verhaal vertelt Danny wat de rol was van de mensen die voor hem het verschil maakten en wat hem heeft geholpen om deze traumatische ervaring te verwerken. Je ervaart in zijn verhaal hoe de school- en thuiswereld van een kind met elkaar verbonden zijn en je krijgt diverse tips, tools en handvatten hoe jij als professional het verschil kunt maken om kinderen te helpen hun veerkracht te vergroten.

Danny is inmiddels een succesvolle trainer, coach en spreker op congressen.

WORKSHOPAANBOD

‘GroeiKracht’

GroeiKracht is een methodiek om een veilig pedagogisch klimaat op school te creëren. De sociale vaardigheden en executieve functies van kinderen worden versterkt en sociaal emotioneel leren staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit de relatiedriehoek school-ouders-kind.

Deze integrale aanpak richt zich op de verbinding tussen de school- en thuiswereld van het kind en biedt diverse mogelijkheden om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te versterken. Het doel is om het kind optimaal te ondersteunen in zijn ontwikkeling. De aanpak bevat diverse onderdelen die apart of gecombineerd in de school kunnen worden ingezet. In deze workshop maak je kennis

met de mogelijkheden die de GroeiKracht aanpak biedt en hoe je met deze aanpak van start kunt in je school of wijk.

`Binnenstebuiten: een cultuur van acceptatie in en om de school`

Een klas vol kinderen. Allemaal uniek. Hoe zorgen we dat elk kind gezien wordt, zichzelf accepteert en dat leerlingen elkaar accepteren – ondanks dat we het gedrag van de ander soms écht niet begrijpen? In deze workshop gaan we dieper in op diverse aspecten van het leerkrachthandelen, die kunnen bijdragen aan een paradigmashift. Een verschuiving van kijken naar labels en afwijkend gedrag, naar een model van positieve gezondheid. Van oordelen en praten over kinderen, naar praten met kinderen. Van aandacht voor psychische diversiteit, in plaats van psychische problematiek. De workshop biedt handvatten om in de klas en in de school tegenwicht te gaan bieden aan een doorgeschoten labelcultuur, waarin een versmalling lijkt op te treden van wat ´normaal´ is. Je krijgt handvatten mee op het gebied van bewustwording en pedagogisch tact. In de workshop is ruimte voor interactie. En uiteraard krijgen leerlingen zelf ook een stem!

‘Project Kinder- ambassadeurs’

Leerlingen die hun stem mogen laten horen over relevantie thema’s in de school. Een leerlingenraad die alle leerlingen in de school betrekt bij specifieke onderwerpen en het organiseren van activiteiten. Kinderen die leren debatteren, presenteren, improvisatievermogen versterken en een rol als vertegenwoordiger krijgen. Dit zijn aspecten van het werken met kinder- ambassadeurs.

Tijdens deze workshop krijg je meer informatie over de mogelijkheden van het werken met kinder- ambassadeurs en wat ervoor nodig is om dit op school te kunnen uitvoeren.

21ste eeuwse vaardigheden en sociaal emotioneel leren staat centraal bij deze werkwijze.

Het project draagt bij aan een veilig schoolklimaat waarin kinderen zich gehoord, gezien en gesteund voelen.

‘Systemisch werken in het onderwijs’

Systemisch werken geeft je al in één gesprek veel inzichten over jezelf en de ander. Het helpt je in korte tijd tot de kern van een probleem te komen. In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die er zijn om in de school en klas systemische werkvormen in te zetten met kinderen. De werkwijze draagt bij aan een veilig pedagogisch klimaat, waarin alle kinderen zich gezien en gehoord voelen. Het kan zowel individueel als klassikaal worden ingezet. Door deze manier van werken verbind je op een snelle manier de school- en thuiswereld van kinderen aan elkaar. Tijdens de workshop ervaar je de kracht van systemisch werken.

‘Talentgerichte gesprekken’

Door veerkracht ben je als kind in staat om leeruitdagingen aan te gaan. Veerkracht wordt vergroot door talenten te (h)erkennen. Talentgericht werken in de klas draagt bij aan het welbevinden van kinderen en inzicht in eigen kracht. Je wordt meegenomen in een stukje theorie vanuit de positieve psychologie. Vanuit die inzichten leer je gespreksvaardigheden toepassen om talentgerichter te werken met kinderen. Talentgericht werken omhult diverse elementen zoals:

 • mindset
 • talent zo te zien dat je er energie van krijgt
 • vergroten van je eigen veerkracht
 • inzicht in wie je bent en wat je kunt betekenen voor je omgeving
 • geluksbeleving en de verschillende aspecten waarmee je je eigen geluk kunt beïnvloeden

In deze workshop ervaar je hoe je talenten van kinderen kunt ontdekken, verdiepen en verrijken en worden je gespreksvaardigheden versterkt.

‘Van ongewenst naar gewenst gedrag’

Deze bijeenkomst staat het ombuigen van ongewenst naar gewenst gedrag centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt de trainer je mee in wat werkt. Je leert wat er belangrijk is in je taalgebruik en houding naar leerlingen om beter af te stemmen op ieder kind. Je leert diverse oefeningen toe te passen die effectief zijn om kinderen meer inzicht te geven in hun eigen gedrag en die helpend zijn om gedragsverandering op gang te brengen. De oefeningen zijn gericht op het versterken van de sociale vaardigheden en stimuleren van sociaal emotioneel leren. De gehele inhoud van de workshop is zo vormgegeven dat deze direct in de eigen praktijk toe te passen is.

Executieve functies

Executieve functies zijn basisvaardigheden die ieder kind nodig heeft om taken uit te voeren en zichzelf aan te sturen.

Deze workshop is een kennismaking voor het werken met executieve functies. Je leert welke verschillende executieve functies er zijn en wat het oplevert om als leerkracht een beter beeld te hebben van de executieve functies van jouw leerlingen. Op actieve wijze ga je tijdens de workshop met executieve functies aan de slag. Vanuit voorbeeld casussen maak je de koppeling naar wat je hiervan herkent bij leerlingen uit jouw eigen groep. De gehele inhoud van de workshop is zo vormgegeven dat deze direct in de eigen praktijk toe te passen is.

Onderwijs en zorg

Veel kinderen met complexe thuissituaties laten op school gedragsproblemen zien. Scholen voelen zich soms meer hulpverlener dan leerkracht. In deze workshop leer je hoe de GroeiKracht Totaal aanpak de school en thuiswereld met elkaar verbindt. De trainer is een zeer ervaren hulpverlener die al jaren balanceert op het grensgebied tussen onderwijs en zorg. Zij deelt haar ervaringen met de deelnemers en geeft handvatten hoe je als school een signalerende rol kunt hebben zonder de situatie thuis te hoeven oplossen. De kracht zit in je taalgebruik en een systemische manier van kijken. Daardoor voelt een kind zich gehoord, begrepen en gesteund. In de workshop krijg je praktische handvatten om de juiste vragen te stellen aan kinderen, zodat hun zelfvertrouwen en veerkracht groeit.

‘Verbindend pedagogisch leiderschap’

Gedurende deze workshop gaan we aan de slag met het verder uitbouwen van jouw pedagogische vaardigheden om nog meer vanuit verbinding met jezelf en de leerling gedrag aan te kunnen sturen.

We zoomen in op grens opzoekend gedrag van leerlingen en hoe je dit vanuit verbinding effectief aanstuurt. Je krijgt handreikingen hoe je thema’s als geluk, verdriet en boosheid kan integreren in het groepsproces. Daarnaast is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek waarbij we gezamenlijk ervaringen uitwisselen en tot nieuwe inzichten komen met betrekking tot eigen handelen. De gehele inhoud van de workshop is zo vormgegeven dat deze direct in de eigen praktijk toe te passen is.

Overige trainingen

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1.

Doel

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past.

Inhoud modules

Module 1

Dag 1
Het innerlijke beeld

Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om van daaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk.

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Dag 4
Samenwerken

Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag

Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie.

Dag 6
Certificeringsdag

In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau

Studiebelasting

– 3 trainingsdagen van 9.30- 17.00 uur  per module                                                                    –  Na iedere trainingsdag 1,5 uur oefenen in de eigen praktijk met het geleerde                    – Per module lees je enkele hoofdstukken van de verplichte literatuur

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag

Module 2 wordt afgesloten met een persoonlijke presentatie, een feedbackgesprek en een coachsessie. 

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Data

Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020

Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Kinderen kunnen en weten meer dan veel volwassenen denken.

Deze trainingsdag is gericht op het versterken van oplossingsgerichte  en systemische gesprekstechnieken om effectiever met kinderen in gesprek te gaan. De focus ligt op het kijken naar wat een kind bezig houdt in de school en thuissituatie. Daarnaast leer je praten over aan te leren vaardigheden in plaats van problemen. Deze manier van werken geeft kinderen vertrouwen en vergroot de bereidheid tot samenwerken en vergroten van zelfvertrouwen.
Tijdens de dag komen de belangrijkste oplossingsgerichte principes aan bod zoals, de schaalvraag, kids’skills, werken met uitzonderingen, herkaderen en systemische vragen stellen. Deelnemers oefenen zelf de diverse technieken aan de hand van eigen casuïstiek . Er is aandacht voor het werken met individuele leerlingen en de toepasbaarheid van de technieken op groepsniveau van groep 1 tm 8.

Je leert…

 • afstemmen tijdens kindgesprekken
 • versterken van je systemische gesprekstechnieken
 • versterken van je oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van kinderen en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Het voeren van goede oudergesprekken blijft een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je goed blijft afstemmen op de ander? Wat doe je als een ouder heel veel praat en je er bijna niet tussen komt? Wat doe je als een ouder begint te huilen of boos wordt? Hoe zorg ik ervoor dat ik in korte tijd wel mijn onderwerpen aan bod laat komen en ook ruimte maak voor de inbreng van de ouder?
Deze bijeenkomst leert je om op een oplossingsgerichte manier effectieve oudergesprekken te voeren. De focus ligt op het leren toepassen van de belangrijkste oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

In de ochtend oefen je met een aantal gesprekstechnieken die belangrijk zijn voor ieder oudergesprek dat je voert. De middag ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand. Je ervaart als deelnemer wat het met jou als professional doet als een ouder weerstand laat zien en wat jij kunt doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Doelen

 • Leren afstemmen tijdens oudergesprekken
 • Versterken van je gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand
 • Beter leren afstemmen op behoeftes van ouders en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245 inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen

Naar agenda

Naar aanmelden

Steeds meer scholen werken met driegesprekken. Sommigen alleen aan het begin van het jaar in de vorm van een verwachtingsgesprek of door het jaar heen tijdens rapportgesprekken of voortgangsgesprekken. De ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om optimale resultaten te boeken uit een driegesprek. Leerkrachten zoeken naar de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen en naar het niveau waarop zij het gesprek voeren.
Tijdens deze bijeenkomst oefenen deelnemers met diverse gesprekstechnieken om te komen tot effectieve driegesprekken tussen school, ouders en kind.

Je leert…

 • bewust werken aan de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen tijdens een driegesprek
 • de juiste vraag leren stellen tijdens het gesprek
 • versterken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van ouders en kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van ouders en kinderen en vergroten van welbevinden
 • zorgen voor een effectieve opbreng in korte tijd

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Vrijwel alle scholen werken met pestprotocollen en sociaal emotionele methodes.

Toch blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om pestproblematiek te voorkomen. Iedere casus is anders en vraagt om een maatwerk aanpak.

Aan de hand van casuïstiek leer je in deze training vanuit systemisch oogpunt anders kijken naar pestgedrag en daarnaar te handelen.

Doelen

 • Inzicht vergroten in onderliggende dynamieken bij pestproblematiek
 • Inzicht vergroten in oplossingen bij pestproblematiek
 • Kennis en ervaring vergroten met de supportgroep aanpak
 • De juiste vragen leren stellen

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Omdat ieder kind uniek is, laten we alle labels en diagnoses los en ligt de focus op het werken vanuit behoeftes van leerlingen. Door het anders leren kijken naar gedrag, leer je als onderwijsprofessional nog beter af te stemmen op wat kinderen in de klas nodig hebben. Leerkrachten die bewuster werken met behoeftes van leerlingen, leren de leerlingen beter naar zichzelf te kijken. Doordat er meer op hen wordt afgestemd, leren ze wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen tijdens de schooldag en optimaal te kunnen presteren. Vanuit dit bewustzijn leren kinderen zichzelf daarin beter te reguleren, wat op termijn leidt tot een rustiger werkklimaat en een afname van gedragsproblematiek. We besteden aandacht aan:

 • hoe teamleden denken over omgaan met diversiteit in de school
 • welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen het team in het omgaan met complex gedrag
 • wat je als school zou kunnen doen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de grote verschillen die er tussen kinderen zijn
 • praktische tips om beter af te stemmen in aanbod en handelen op de verschillen tussen kinderen

Doelen

 • Deze dag is bedoeld om als team het thema omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs aan de orde te stellen
 • Inventariseren hoe teamleden denken over inclusief onderwijs
 • Inventariseren wat teamleden al doen in het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en wat daarin werkt
 • Inzicht in mogelijkheden wat je als school kunt doen in je manier van lesgeven en vormgeven van het onderwijsconcept, om meer af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen
 • Bewust zijn van vooroordelen en stigmatisering

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Deze training is uit te breiden met diverse onderdelen:

 • Verdiepingstraining: omgaan met diversiteit en betrekken van ouders
 • Ouderavond door InMens: Bewust worden van eigen oordelen en hokjes denken
 • Project Leerlingenraad: werkgroep waarin kinderen meedenken over hoe er in de school beter omgegaan kan worden met de diversiteit tussen kinderen. InMens leidt kinderen op tot kindambassadeur. School zet deze werkgroep zelf voort.
Deze training wordt alleen aangeboden als incompany training. 
 

Naar agenda

Naar aanmelden

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1.

Doel

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past.

Inhoud modules

Module 1

Dag 1
Het innerlijke beeld

Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om van daaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk.

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

Dag 4
Samenwerken

Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag

Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie.

Dag 6
Certificeringsdag

In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau

Studiebelasting

Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Data

Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020

Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners. Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1. Doel
 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden
Werkwijze Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past. Inhoud modules Module 1 Dag 1 Het innerlijke beeld Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf. Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee. Dag 2 Individueel coachen van volwassenen Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal. Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. Dag 3 Individueel coachen van kinderen en jongeren Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem. Module 2 Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden. Toetsing Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk. Dag 4 Samenwerken Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers. Dag 5 Onbegrepen gedrag Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. Dag 6 Certificeringsdag In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal. Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen. Doelgroep De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen. De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau Studiebelasting Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen. Certificering Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat. Kosten De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald. Data Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020 Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Kinderen kunnen en weten meer dan veel volwassenen denken.

Deze trainingsdag is gericht op het versterken van oplossingsgerichte  en systemische gesprekstechnieken om effectiever met kinderen in gesprek te gaan. De focus ligt op het kijken naar wat een kind bezig houdt in de school en thuissituatie. Daarnaast leer je praten over aan te leren vaardigheden in plaats van problemen. Deze manier van werken geeft kinderen vertrouwen en vergroot de bereidheid tot samenwerken en vergroten van zelfvertrouwen.
Tijdens de dag komen de belangrijkste oplossingsgerichte principes aan bod zoals, de schaalvraag, kids’skills, werken met uitzonderingen, herkaderen en systemische vragen stellen. Deelnemers oefenen zelf de diverse technieken aan de hand van eigen casuïstiek . Er is aandacht voor het werken met individuele leerlingen en de toepasbaarheid van de technieken op groepsniveau van groep 1 tm 8.

Je leert…

 • afstemmen tijdens kindgesprekken
 • versterken van je systemische gesprekstechnieken
 • versterken van je oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van kinderen en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Het voeren van goede oudergesprekken blijft een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je goed blijft afstemmen op de ander? Wat doe je als een ouder heel veel praat en je er bijna niet tussen komt? Wat doe je als een ouder begint te huilen of boos wordt? Hoe zorg ik ervoor dat ik in korte tijd wel mijn onderwerpen aan bod laat komen en ook ruimte maak voor de inbreng van de ouder?
Deze bijeenkomst leert je om op een oplossingsgerichte manier effectieve oudergesprekken te voeren. De focus ligt op het leren toepassen van de belangrijkste oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

In de ochtend oefen je met een aantal gesprekstechnieken die belangrijk zijn voor ieder oudergesprek dat je voert. De middag ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand. Je ervaart als deelnemer wat het met jou als professional doet als een ouder weerstand laat zien en wat jij kunt doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Doelen

 • Leren afstemmen tijdens oudergesprekken
 • Versterken van je gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand
 • Beter leren afstemmen op behoeftes van ouders en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245 inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen

Naar agenda

Naar aanmelden

Steeds meer scholen werken met driegesprekken. Sommigen alleen aan het begin van het jaar in de vorm van een verwachtingsgesprek of door het jaar heen tijdens rapportgesprekken of voortgangsgesprekken. De ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om optimale resultaten te boeken uit een driegesprek. Leerkrachten zoeken naar de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen en naar het niveau waarop zij het gesprek voeren.
Tijdens deze bijeenkomst oefenen deelnemers met diverse gesprekstechnieken om te komen tot effectieve driegesprekken tussen school, ouders en kind.

Je leert…

 • bewust werken aan de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen tijdens een driegesprek
 • de juiste vraag leren stellen tijdens het gesprek
 • versterken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van ouders en kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van ouders en kinderen en vergroten van welbevinden
 • zorgen voor een effectieve opbreng in korte tijd

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Vrijwel alle scholen werken met pestprotocollen en sociaal emotionele methodes.

Toch blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om pestproblematiek te voorkomen. Iedere casus is anders en vraagt om een maatwerk aanpak.

Aan de hand van casuïstiek leer je in deze training vanuit systemisch oogpunt anders kijken naar pestgedrag en daarnaar te handelen.

Doelen

 • Inzicht vergroten in onderliggende dynamieken bij pestproblematiek
 • Inzicht vergroten in oplossingen bij pestproblematiek
 • Kennis en ervaring vergroten met de supportgroep aanpak
 • De juiste vragen leren stellen

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Omdat ieder kind uniek is, laten we alle labels en diagnoses los en ligt de focus op het werken vanuit behoeftes van leerlingen. Door het anders leren kijken naar gedrag, leer je als onderwijsprofessional nog beter af te stemmen op wat kinderen in de klas nodig hebben. Leerkrachten die bewuster werken met behoeftes van leerlingen, leren de leerlingen beter naar zichzelf te kijken. Doordat er meer op hen wordt afgestemd, leren ze wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen tijdens de schooldag en optimaal te kunnen presteren. Vanuit dit bewustzijn leren kinderen zichzelf daarin beter te reguleren, wat op termijn leidt tot een rustiger werkklimaat en een afname van gedragsproblematiek. We besteden aandacht aan:

 • hoe teamleden denken over omgaan met diversiteit in de school
 • welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen het team in het omgaan met complex gedrag
 • wat je als school zou kunnen doen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de grote verschillen die er tussen kinderen zijn
 • praktische tips om beter af te stemmen in aanbod en handelen op de verschillen tussen kinderen

Doelen

 • Deze dag is bedoeld om als team het thema omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs aan de orde te stellen
 • Inventariseren hoe teamleden denken over inclusief onderwijs
 • Inventariseren wat teamleden al doen in het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en wat daarin werkt
 • Inzicht in mogelijkheden wat je als school kunt doen in je manier van lesgeven en vormgeven van het onderwijsconcept, om meer af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen
 • Bewust zijn van vooroordelen en stigmatisering

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Deze training is uit te breiden met diverse onderdelen:

 • Verdiepingstraining: omgaan met diversiteit en betrekken van ouders
 • Ouderavond door InMens: Bewust worden van eigen oordelen en hokjes denken
 • Project Leerlingenraad: werkgroep waarin kinderen meedenken over hoe er in de school beter omgegaan kan worden met de diversiteit tussen kinderen. InMens leidt kinderen op tot kindambassadeur. School zet deze werkgroep zelf voort.
Deze training wordt alleen aangeboden als incompany training. 
 

Naar agenda

Naar aanmelden

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1.

Doel

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past.

Inhoud modules

Module 1

Dag 1
Het innerlijke beeld

Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om van daaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk.

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

Dag 4
Samenwerken

Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag

Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie.

Dag 6
Certificeringsdag

In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau

Studiebelasting

Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Data

Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020

Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners. Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1. Doel
 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden
Werkwijze Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past. Inhoud modules Module 1 Dag 1 Het innerlijke beeld Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf. Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee. Dag 2 Individueel coachen van volwassenen Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal. Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. Dag 3 Individueel coachen van kinderen en jongeren Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem. Module 2 Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden. Toetsing Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk. Dag 4 Samenwerken Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers. Dag 5 Onbegrepen gedrag Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. Dag 6 Certificeringsdag In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal. Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen. Doelgroep De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen. De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau Studiebelasting Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen. Certificering Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat. Kosten De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald. Data Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020 Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Kinderen kunnen en weten meer dan veel volwassenen denken.

Deze trainingsdag is gericht op het versterken van oplossingsgerichte  en systemische gesprekstechnieken om effectiever met kinderen in gesprek te gaan. De focus ligt op het kijken naar wat een kind bezig houdt in de school en thuissituatie. Daarnaast leer je praten over aan te leren vaardigheden in plaats van problemen. Deze manier van werken geeft kinderen vertrouwen en vergroot de bereidheid tot samenwerken en vergroten van zelfvertrouwen.
Tijdens de dag komen de belangrijkste oplossingsgerichte principes aan bod zoals, de schaalvraag, kids’skills, werken met uitzonderingen, herkaderen en systemische vragen stellen. Deelnemers oefenen zelf de diverse technieken aan de hand van eigen casuïstiek . Er is aandacht voor het werken met individuele leerlingen en de toepasbaarheid van de technieken op groepsniveau van groep 1 tm 8.

Je leert…

 • afstemmen tijdens kindgesprekken
 • versterken van je systemische gesprekstechnieken
 • versterken van je oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van kinderen en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Het voeren van goede oudergesprekken blijft een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je goed blijft afstemmen op de ander? Wat doe je als een ouder heel veel praat en je er bijna niet tussen komt? Wat doe je als een ouder begint te huilen of boos wordt? Hoe zorg ik ervoor dat ik in korte tijd wel mijn onderwerpen aan bod laat komen en ook ruimte maak voor de inbreng van de ouder?
Deze bijeenkomst leert je om op een oplossingsgerichte manier effectieve oudergesprekken te voeren. De focus ligt op het leren toepassen van de belangrijkste oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

In de ochtend oefen je met een aantal gesprekstechnieken die belangrijk zijn voor ieder oudergesprek dat je voert. De middag ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand. Je ervaart als deelnemer wat het met jou als professional doet als een ouder weerstand laat zien en wat jij kunt doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Doelen

 • Leren afstemmen tijdens oudergesprekken
 • Versterken van je gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand
 • Beter leren afstemmen op behoeftes van ouders en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245 inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen

Naar agenda

Naar aanmelden

Steeds meer scholen werken met driegesprekken. Sommigen alleen aan het begin van het jaar in de vorm van een verwachtingsgesprek of door het jaar heen tijdens rapportgesprekken of voortgangsgesprekken. De ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om optimale resultaten te boeken uit een driegesprek. Leerkrachten zoeken naar de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen en naar het niveau waarop zij het gesprek voeren.
Tijdens deze bijeenkomst oefenen deelnemers met diverse gesprekstechnieken om te komen tot effectieve driegesprekken tussen school, ouders en kind.

Je leert…

 • bewust werken aan de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen tijdens een driegesprek
 • de juiste vraag leren stellen tijdens het gesprek
 • versterken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van ouders en kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van ouders en kinderen en vergroten van welbevinden
 • zorgen voor een effectieve opbreng in korte tijd

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Vrijwel alle scholen werken met pestprotocollen en sociaal emotionele methodes.

Toch blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om pestproblematiek te voorkomen. Iedere casus is anders en vraagt om een maatwerk aanpak.

Aan de hand van casuïstiek leer je in deze training vanuit systemisch oogpunt anders kijken naar pestgedrag en daarnaar te handelen.

Doelen

 • Inzicht vergroten in onderliggende dynamieken bij pestproblematiek
 • Inzicht vergroten in oplossingen bij pestproblematiek
 • Kennis en ervaring vergroten met de supportgroep aanpak
 • De juiste vragen leren stellen

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Omdat ieder kind uniek is, laten we alle labels en diagnoses los en ligt de focus op het werken vanuit behoeftes van leerlingen. Door het anders leren kijken naar gedrag, leer je als onderwijsprofessional nog beter af te stemmen op wat kinderen in de klas nodig hebben. Leerkrachten die bewuster werken met behoeftes van leerlingen, leren de leerlingen beter naar zichzelf te kijken. Doordat er meer op hen wordt afgestemd, leren ze wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen tijdens de schooldag en optimaal te kunnen presteren. Vanuit dit bewustzijn leren kinderen zichzelf daarin beter te reguleren, wat op termijn leidt tot een rustiger werkklimaat en een afname van gedragsproblematiek. We besteden aandacht aan:

 • hoe teamleden denken over omgaan met diversiteit in de school
 • welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen het team in het omgaan met complex gedrag
 • wat je als school zou kunnen doen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de grote verschillen die er tussen kinderen zijn
 • praktische tips om beter af te stemmen in aanbod en handelen op de verschillen tussen kinderen

Doelen

 • Deze dag is bedoeld om als team het thema omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs aan de orde te stellen
 • Inventariseren hoe teamleden denken over inclusief onderwijs
 • Inventariseren wat teamleden al doen in het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en wat daarin werkt
 • Inzicht in mogelijkheden wat je als school kunt doen in je manier van lesgeven en vormgeven van het onderwijsconcept, om meer af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen
 • Bewust zijn van vooroordelen en stigmatisering

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Deze training is uit te breiden met diverse onderdelen:

 • Verdiepingstraining: omgaan met diversiteit en betrekken van ouders
 • Ouderavond door InMens: Bewust worden van eigen oordelen en hokjes denken
 • Project Leerlingenraad: werkgroep waarin kinderen meedenken over hoe er in de school beter omgegaan kan worden met de diversiteit tussen kinderen. InMens leidt kinderen op tot kindambassadeur. School zet deze werkgroep zelf voort.
Deze training wordt alleen aangeboden als incompany training. 
 

Naar agenda

Naar aanmelden

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1.

Doel

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past.

Inhoud modules

Module 1

Dag 1
Het innerlijke beeld

Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om van daaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk.

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

Dag 4
Samenwerken

Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag

Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie.

Dag 6
Certificeringsdag

In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau

Studiebelasting

Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Data

Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020

Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners. Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1. Doel
 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden
Werkwijze Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past. Inhoud modules Module 1 Dag 1 Het innerlijke beeld Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf. Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee. Dag 2 Individueel coachen van volwassenen Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal. Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. Dag 3 Individueel coachen van kinderen en jongeren Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem. Module 2 Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden. Toetsing Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk. Dag 4 Samenwerken Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers. Dag 5 Onbegrepen gedrag Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. Dag 6 Certificeringsdag In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal. Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen. Doelgroep De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen. De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau Studiebelasting Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen. Certificering Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat. Kosten De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald. Data Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020 Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Kinderen kunnen en weten meer dan veel volwassenen denken.

Deze trainingsdag is gericht op het versterken van oplossingsgerichte  en systemische gesprekstechnieken om effectiever met kinderen in gesprek te gaan. De focus ligt op het kijken naar wat een kind bezig houdt in de school en thuissituatie. Daarnaast leer je praten over aan te leren vaardigheden in plaats van problemen. Deze manier van werken geeft kinderen vertrouwen en vergroot de bereidheid tot samenwerken en vergroten van zelfvertrouwen.
Tijdens de dag komen de belangrijkste oplossingsgerichte principes aan bod zoals, de schaalvraag, kids’skills, werken met uitzonderingen, herkaderen en systemische vragen stellen. Deelnemers oefenen zelf de diverse technieken aan de hand van eigen casuïstiek . Er is aandacht voor het werken met individuele leerlingen en de toepasbaarheid van de technieken op groepsniveau van groep 1 tm 8.

Je leert…

 • afstemmen tijdens kindgesprekken
 • versterken van je systemische gesprekstechnieken
 • versterken van je oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van kinderen en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Het voeren van goede oudergesprekken blijft een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je goed blijft afstemmen op de ander? Wat doe je als een ouder heel veel praat en je er bijna niet tussen komt? Wat doe je als een ouder begint te huilen of boos wordt? Hoe zorg ik ervoor dat ik in korte tijd wel mijn onderwerpen aan bod laat komen en ook ruimte maak voor de inbreng van de ouder?
Deze bijeenkomst leert je om op een oplossingsgerichte manier effectieve oudergesprekken te voeren. De focus ligt op het leren toepassen van de belangrijkste oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

In de ochtend oefen je met een aantal gesprekstechnieken die belangrijk zijn voor ieder oudergesprek dat je voert. De middag ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand. Je ervaart als deelnemer wat het met jou als professional doet als een ouder weerstand laat zien en wat jij kunt doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Doelen

 • Leren afstemmen tijdens oudergesprekken
 • Versterken van je gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand
 • Beter leren afstemmen op behoeftes van ouders en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245 inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen

Naar agenda

Naar aanmelden

Steeds meer scholen werken met driegesprekken. Sommigen alleen aan het begin van het jaar in de vorm van een verwachtingsgesprek of door het jaar heen tijdens rapportgesprekken of voortgangsgesprekken. De ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om optimale resultaten te boeken uit een driegesprek. Leerkrachten zoeken naar de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen en naar het niveau waarop zij het gesprek voeren.
Tijdens deze bijeenkomst oefenen deelnemers met diverse gesprekstechnieken om te komen tot effectieve driegesprekken tussen school, ouders en kind.

Je leert…

 • bewust werken aan de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen tijdens een driegesprek
 • de juiste vraag leren stellen tijdens het gesprek
 • versterken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van ouders en kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van ouders en kinderen en vergroten van welbevinden
 • zorgen voor een effectieve opbreng in korte tijd

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Vrijwel alle scholen werken met pestprotocollen en sociaal emotionele methodes.

Toch blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om pestproblematiek te voorkomen. Iedere casus is anders en vraagt om een maatwerk aanpak.

Aan de hand van casuïstiek leer je in deze training vanuit systemisch oogpunt anders kijken naar pestgedrag en daarnaar te handelen.

Doelen

 • Inzicht vergroten in onderliggende dynamieken bij pestproblematiek
 • Inzicht vergroten in oplossingen bij pestproblematiek
 • Kennis en ervaring vergroten met de supportgroep aanpak
 • De juiste vragen leren stellen

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Omdat ieder kind uniek is, laten we alle labels en diagnoses los en ligt de focus op het werken vanuit behoeftes van leerlingen. Door het anders leren kijken naar gedrag, leer je als onderwijsprofessional nog beter af te stemmen op wat kinderen in de klas nodig hebben. Leerkrachten die bewuster werken met behoeftes van leerlingen, leren de leerlingen beter naar zichzelf te kijken. Doordat er meer op hen wordt afgestemd, leren ze wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen tijdens de schooldag en optimaal te kunnen presteren. Vanuit dit bewustzijn leren kinderen zichzelf daarin beter te reguleren, wat op termijn leidt tot een rustiger werkklimaat en een afname van gedragsproblematiek. We besteden aandacht aan:

 • hoe teamleden denken over omgaan met diversiteit in de school
 • welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen het team in het omgaan met complex gedrag
 • wat je als school zou kunnen doen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de grote verschillen die er tussen kinderen zijn
 • praktische tips om beter af te stemmen in aanbod en handelen op de verschillen tussen kinderen

Doelen

 • Deze dag is bedoeld om als team het thema omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs aan de orde te stellen
 • Inventariseren hoe teamleden denken over inclusief onderwijs
 • Inventariseren wat teamleden al doen in het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en wat daarin werkt
 • Inzicht in mogelijkheden wat je als school kunt doen in je manier van lesgeven en vormgeven van het onderwijsconcept, om meer af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen
 • Bewust zijn van vooroordelen en stigmatisering

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Deze training is uit te breiden met diverse onderdelen:

 • Verdiepingstraining: omgaan met diversiteit en betrekken van ouders
 • Ouderavond door InMens: Bewust worden van eigen oordelen en hokjes denken
 • Project Leerlingenraad: werkgroep waarin kinderen meedenken over hoe er in de school beter omgegaan kan worden met de diversiteit tussen kinderen. InMens leidt kinderen op tot kindambassadeur. School zet deze werkgroep zelf voort.
Deze training wordt alleen aangeboden als incompany training. 
 

Naar agenda

Naar aanmelden

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1.

Doel

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past.

Inhoud modules

Module 1

Dag 1
Het innerlijke beeld

Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om van daaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk.

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

Dag 4
Samenwerken

Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag

Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie.

Dag 6
Certificeringsdag

In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau

Studiebelasting

Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Data

Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020

Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners. Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1. Doel
 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden
Werkwijze Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past. Inhoud modules Module 1 Dag 1 Het innerlijke beeld Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf. Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee. Dag 2 Individueel coachen van volwassenen Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal. Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. Dag 3 Individueel coachen van kinderen en jongeren Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem. Module 2 Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden. Toetsing Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk. Dag 4 Samenwerken Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers. Dag 5 Onbegrepen gedrag Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. Dag 6 Certificeringsdag In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal. Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen. Doelgroep De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen. De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau Studiebelasting Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen. Certificering Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat. Kosten De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald. Data Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020 Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Kinderen kunnen en weten meer dan veel volwassenen denken.

Deze trainingsdag is gericht op het versterken van oplossingsgerichte  en systemische gesprekstechnieken om effectiever met kinderen in gesprek te gaan. De focus ligt op het kijken naar wat een kind bezig houdt in de school en thuissituatie. Daarnaast leer je praten over aan te leren vaardigheden in plaats van problemen. Deze manier van werken geeft kinderen vertrouwen en vergroot de bereidheid tot samenwerken en vergroten van zelfvertrouwen.
Tijdens de dag komen de belangrijkste oplossingsgerichte principes aan bod zoals, de schaalvraag, kids’skills, werken met uitzonderingen, herkaderen en systemische vragen stellen. Deelnemers oefenen zelf de diverse technieken aan de hand van eigen casuïstiek . Er is aandacht voor het werken met individuele leerlingen en de toepasbaarheid van de technieken op groepsniveau van groep 1 tm 8.

Je leert…

 • afstemmen tijdens kindgesprekken
 • versterken van je systemische gesprekstechnieken
 • versterken van je oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van kinderen en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Het voeren van goede oudergesprekken blijft een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je goed blijft afstemmen op de ander? Wat doe je als een ouder heel veel praat en je er bijna niet tussen komt? Wat doe je als een ouder begint te huilen of boos wordt? Hoe zorg ik ervoor dat ik in korte tijd wel mijn onderwerpen aan bod laat komen en ook ruimte maak voor de inbreng van de ouder?
Deze bijeenkomst leert je om op een oplossingsgerichte manier effectieve oudergesprekken te voeren. De focus ligt op het leren toepassen van de belangrijkste oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

In de ochtend oefen je met een aantal gesprekstechnieken die belangrijk zijn voor ieder oudergesprek dat je voert. De middag ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand. Je ervaart als deelnemer wat het met jou als professional doet als een ouder weerstand laat zien en wat jij kunt doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Doelen

 • Leren afstemmen tijdens oudergesprekken
 • Versterken van je gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand
 • Beter leren afstemmen op behoeftes van ouders en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245 inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen

Naar agenda

Naar aanmelden

Steeds meer scholen werken met driegesprekken. Sommigen alleen aan het begin van het jaar in de vorm van een verwachtingsgesprek of door het jaar heen tijdens rapportgesprekken of voortgangsgesprekken. De ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om optimale resultaten te boeken uit een driegesprek. Leerkrachten zoeken naar de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen en naar het niveau waarop zij het gesprek voeren.
Tijdens deze bijeenkomst oefenen deelnemers met diverse gesprekstechnieken om te komen tot effectieve driegesprekken tussen school, ouders en kind.

Je leert…

 • bewust werken aan de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen tijdens een driegesprek
 • de juiste vraag leren stellen tijdens het gesprek
 • versterken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van ouders en kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van ouders en kinderen en vergroten van welbevinden
 • zorgen voor een effectieve opbreng in korte tijd

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Vrijwel alle scholen werken met pestprotocollen en sociaal emotionele methodes.

Toch blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om pestproblematiek te voorkomen. Iedere casus is anders en vraagt om een maatwerk aanpak.

Aan de hand van casuïstiek leer je in deze training vanuit systemisch oogpunt anders kijken naar pestgedrag en daarnaar te handelen.

Doelen

 • Inzicht vergroten in onderliggende dynamieken bij pestproblematiek
 • Inzicht vergroten in oplossingen bij pestproblematiek
 • Kennis en ervaring vergroten met de supportgroep aanpak
 • De juiste vragen leren stellen

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Omdat ieder kind uniek is, laten we alle labels en diagnoses los en ligt de focus op het werken vanuit behoeftes van leerlingen. Door het anders leren kijken naar gedrag, leer je als onderwijsprofessional nog beter af te stemmen op wat kinderen in de klas nodig hebben. Leerkrachten die bewuster werken met behoeftes van leerlingen, leren de leerlingen beter naar zichzelf te kijken. Doordat er meer op hen wordt afgestemd, leren ze wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen tijdens de schooldag en optimaal te kunnen presteren. Vanuit dit bewustzijn leren kinderen zichzelf daarin beter te reguleren, wat op termijn leidt tot een rustiger werkklimaat en een afname van gedragsproblematiek. We besteden aandacht aan:

 • hoe teamleden denken over omgaan met diversiteit in de school
 • welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen het team in het omgaan met complex gedrag
 • wat je als school zou kunnen doen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de grote verschillen die er tussen kinderen zijn
 • praktische tips om beter af te stemmen in aanbod en handelen op de verschillen tussen kinderen

Doelen

 • Deze dag is bedoeld om als team het thema omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs aan de orde te stellen
 • Inventariseren hoe teamleden denken over inclusief onderwijs
 • Inventariseren wat teamleden al doen in het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en wat daarin werkt
 • Inzicht in mogelijkheden wat je als school kunt doen in je manier van lesgeven en vormgeven van het onderwijsconcept, om meer af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen
 • Bewust zijn van vooroordelen en stigmatisering

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Deze training is uit te breiden met diverse onderdelen:

 • Verdiepingstraining: omgaan met diversiteit en betrekken van ouders
 • Ouderavond door InMens: Bewust worden van eigen oordelen en hokjes denken
 • Project Leerlingenraad: werkgroep waarin kinderen meedenken over hoe er in de school beter omgegaan kan worden met de diversiteit tussen kinderen. InMens leidt kinderen op tot kindambassadeur. School zet deze werkgroep zelf voort.
Deze training wordt alleen aangeboden als incompany training. 
 

Naar agenda

Naar aanmelden

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1.

Doel

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past.

Inhoud modules

Module 1

Dag 1
Het innerlijke beeld

Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om van daaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk.

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

Dag 4
Samenwerken

Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag

Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie.

Dag 6
Certificeringsdag

In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau

Studiebelasting

Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Data

Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020

Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die de jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners. Deze training bestaat uit 2 modules van 3 dagen. Module 2 kan alleen gevolgd worden na deelname aan module 1. Doel
 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden
Werkwijze Tijdens de modules bieden we naast het systemisch en oplossingsgericht coachen effectieve coachtechnieken uit diverse stromingen aan en leer je actuele theoretische modellen toe te passen op kinderen en volwassenen. Op de trainingsdagen oefen je en ervaar je hoe je diverse technieken kunt gebruiken en wat het effect is op de ander. Je werkt met persoonlijke casussen en casussen uit je dagelijkse werkpraktijk. Je wordt je tijdens deze training meer bewust van je eigen kwaliteiten en voorkeuren van coachtechnieken en leert deze in te zetten op een manier die bij jou past. Inhoud modules Module 1 Dag 1 Het innerlijke beeld Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling. Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf. Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee. Dag 2 Individueel coachen van volwassenen Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal. Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. Dag 3 Individueel coachen van kinderen en jongeren Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem. Module 2 Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden. Toetsing Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk. Dag 4 Samenwerken Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers. Dag 5 Onbegrepen gedrag Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen van de trainers en deelnemers krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. Dag 6 Certificeringsdag In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal. Deelnemers die meer willen leren over het werken met groepsdynamieken en werken vanuit de relatiedriehoek raden wij aan deel te nemen aan één of meerdere van de GroeiKracht trainingen en met de trainer af te stemmen. Doelgroep De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen. De opleiding vereist minimaal een HBO denk- en werkniveau Studiebelasting Deze training bestaat uit 12 dagdelen. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de huiswerkopdrachten voorafgaand aan iedere trainingsdag is ongeveer 30 minuten. Iedere deelnemer krijgt 1 tot 2 telefonische of digitale coachingsessies van één van de trainers.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 1,5 uur. De minimale studiebelasting voor deze twee modules komt daarbij neer op ongeveer 16 dagdelen. Certificering Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat. Kosten De kosten bedragen € 1.750 voor 2 modules of €995 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald. Data Module 1: 30 oktober, 13 november, 27 november 2020 Module 2: 11 december 2020, 8 januari, 29 januari 2021

Kinderen kunnen en weten meer dan veel volwassenen denken.

Deze trainingsdag is gericht op het versterken van oplossingsgerichte  en systemische gesprekstechnieken om effectiever met kinderen in gesprek te gaan. De focus ligt op het kijken naar wat een kind bezig houdt in de school en thuissituatie. Daarnaast leer je praten over aan te leren vaardigheden in plaats van problemen. Deze manier van werken geeft kinderen vertrouwen en vergroot de bereidheid tot samenwerken en vergroten van zelfvertrouwen.
Tijdens de dag komen de belangrijkste oplossingsgerichte principes aan bod zoals, de schaalvraag, kids’skills, werken met uitzonderingen, herkaderen en systemische vragen stellen. Deelnemers oefenen zelf de diverse technieken aan de hand van eigen casuïstiek . Er is aandacht voor het werken met individuele leerlingen en de toepasbaarheid van de technieken op groepsniveau van groep 1 tm 8.

Je leert…

 • afstemmen tijdens kindgesprekken
 • versterken van je systemische gesprekstechnieken
 • versterken van je oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van kinderen en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Het voeren van goede oudergesprekken blijft een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je goed blijft afstemmen op de ander? Wat doe je als een ouder heel veel praat en je er bijna niet tussen komt? Wat doe je als een ouder begint te huilen of boos wordt? Hoe zorg ik ervoor dat ik in korte tijd wel mijn onderwerpen aan bod laat komen en ook ruimte maak voor de inbreng van de ouder?
Deze bijeenkomst leert je om op een oplossingsgerichte manier effectieve oudergesprekken te voeren. De focus ligt op het leren toepassen van de belangrijkste oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

In de ochtend oefen je met een aantal gesprekstechnieken die belangrijk zijn voor ieder oudergesprek dat je voert. De middag ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand. Je ervaart als deelnemer wat het met jou als professional doet als een ouder weerstand laat zien en wat jij kunt doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Doelen

 • Leren afstemmen tijdens oudergesprekken
 • Versterken van je gesprekstechnieken bij het omgaan met weerstand
 • Beter leren afstemmen op behoeftes van ouders en vergroten van welbevinden

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245 inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen

Naar agenda

Naar aanmelden

Steeds meer scholen werken met driegesprekken. Sommigen alleen aan het begin van het jaar in de vorm van een verwachtingsgesprek of door het jaar heen tijdens rapportgesprekken of voortgangsgesprekken. De ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om optimale resultaten te boeken uit een driegesprek. Leerkrachten zoeken naar de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen en naar het niveau waarop zij het gesprek voeren.
Tijdens deze bijeenkomst oefenen deelnemers met diverse gesprekstechnieken om te komen tot effectieve driegesprekken tussen school, ouders en kind.

Je leert…

 • bewust werken aan de juiste rolverdeling tussen ouders en kinderen tijdens een driegesprek
 • de juiste vraag leren stellen tijdens het gesprek
 • versterken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • kennis vergroten rondom achtergronden van ouders en kinderen in relatie tot gedrag
 • beter afstemmen op behoeftes van ouders en kinderen en vergroten van welbevinden
 • zorgen voor een effectieve opbreng in korte tijd

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Vrijwel alle scholen werken met pestprotocollen en sociaal emotionele methodes.

Toch blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om pestproblematiek te voorkomen. Iedere casus is anders en vraagt om een maatwerk aanpak.

Aan de hand van casuïstiek leer je in deze training vanuit systemisch oogpunt anders kijken naar pestgedrag en daarnaar te handelen.

Doelen

 • Inzicht vergroten in onderliggende dynamieken bij pestproblematiek
 • Inzicht vergroten in oplossingen bij pestproblematiek
 • Kennis en ervaring vergroten met de supportgroep aanpak
 • De juiste vragen leren stellen

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Kosten: €245, inclusief koffie, thee, lunch en digitale trainingsmaterialen.

Naar agenda

Naar aanmelden

Omdat ieder kind uniek is, laten we alle labels en diagnoses los en ligt de focus op het werken vanuit behoeftes van leerlingen. Door het anders leren kijken naar gedrag, leer je als onderwijsprofessional nog beter af te stemmen op wat kinderen in de klas nodig hebben. Leerkrachten die bewuster werken met behoeftes van leerlingen, leren de leerlingen beter naar zichzelf te kijken. Doordat er meer op hen wordt afgestemd, leren ze wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen tijdens de schooldag en optimaal te kunnen presteren. Vanuit dit bewustzijn leren kinderen zichzelf daarin beter te reguleren, wat op termijn leidt tot een rustiger werkklimaat en een afname van gedragsproblematiek. We besteden aandacht aan:

 • hoe teamleden denken over omgaan met diversiteit in de school
 • welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen het team in het omgaan met complex gedrag
 • wat je als school zou kunnen doen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de grote verschillen die er tussen kinderen zijn
 • praktische tips om beter af te stemmen in aanbod en handelen op de verschillen tussen kinderen

Doelen

 • Deze dag is bedoeld om als team het thema omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs aan de orde te stellen
 • Inventariseren hoe teamleden denken over inclusief onderwijs
 • Inventariseren wat teamleden al doen in het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en wat daarin werkt
 • Inzicht in mogelijkheden wat je als school kunt doen in je manier van lesgeven en vormgeven van het onderwijsconcept, om meer af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen
 • Bewust zijn van vooroordelen en stigmatisering

De training is op basis van 7 effectieve contacturen en vereist geen verplichte oefen of leestijd. 

Deze training is uit te breiden met diverse onderdelen:

 • Verdiepingstraining: omgaan met diversiteit en betrekken van ouders
 • Ouderavond door InMens: Bewust worden van eigen oordelen en hokjes denken
 • Project Leerlingenraad: werkgroep waarin kinderen meedenken over hoe er in de school beter omgegaan kan worden met de diversiteit tussen kinderen. InMens leidt kinderen op tot kindambassadeur. School zet deze werkgroep zelf voort.
Deze training wordt alleen aangeboden als incompany training. 
 

Naar agenda

Naar aanmelden

Uit de evaluaties

Ik ben onder de indruk hoe de transfer naar ouders, naar de klas, leerkracht en schoolteam is verwerkt in de werkwijze van het programma

De trainer wist alle vragen positief en constructief te beantwoorden

Theorie werd levend voor mij door de praktische voorbeelden die eraan gekoppeld werden en het oefenen van de diverse onderdelen

GroeiKracht laten uitvoeren

Liever GroeiKracht (deels) laten uitvoeren door reeds ervaren GroeiKracht professionals? InMens biedt een compleet aanbod van training, coaching, uitvoer en ondersteuning op maat voor scholen die willen werken met de GroeiKracht aanpak.