Materialen GroeiKracht

In de GroeiKracht methodiek wordt gebruik gemaakt van diverse materialen en werkvormen die zowel thuis als op school inzetbaar zijn, zodat de school- en thuiswereld van een kind meer met elkaar verbonden wordt. GroeiKracht biedt tevens diverse uitgewerkte werkvormen voor leerkrachten. De materialen van GroeiKracht zijn uitstekend te combineren met en te vervangen door materialen van iedere SEO methode, waardoor de aanpak vloeiend overloopt in wat de school al doet. 

Materialen GroeiKracht

In de GroeiKracht methodiek werken we met diverse materialen en werkvormen die zowel thuis als op school inzetbaar zijn. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het kind gedurende de week thuis en op school kan oefenen met de leerdoelen. Deze veelgebruikte materialen vergroten het zelfinzicht, zelfvertrouwen en de zelfsturing van kinderen.

Ouders en leerkrachten gaan gedurende de week gericht aan de slag met het concreet benoemen van gedrag aan de hand van de vaardigheden waaraan is gewerkt in de bijeenkomsten. De weekopdrachten zijn voor ouders en leerkrachten eenvoudig op te volgen en kosten weinig tijd.

Naast onderstaande materialen gebruiken we diverse actieve, interactieve en effectief bewezen werkvormen die aansluiten bij de leerdoelen van kinderen en ouders. 

NIELS emotiekaarten

Inzet NIELS emotiekaartenset

De NIELS emotiekaartenset bestaat uit 31 kaarten waarop afbeeldingen staan van diverse emoties. De kaarten zijn zowel klassikaal als individueel op school en thuis te gebruiken, waardoor de thuis en schoolwereld met elkaar verbonden worden. Het werken met de kaarten sluit uitstekend aan bij de SEL competenties en het werken aan executieve functies. 

Het benoemen van gevoelens en emoties helpt kinderen om ze beter te begrijpen en een plek te geven voor zichzelf. Deze NIELS emotiekaarten helpen kinderen om met of zonder woorden aan te geven wat ze ervaren, waardoor de ouder of leerkracht een beeld krijgt van wat er in een kind omgaat. Dit helpt om het kind beter te begrijpen en te erkennen in zijn emoties, zodat afstemmen op de behoeften van een kind makkelijker wordt. Kinderen leren dat er verschillende emoties tegelijk kunnen zijn en dat je boosheid kunt uiten terwijl er eigenlijk angst of verdriet onder verstopt zit.

Door geregeld te werken met emotiekaarten leren kinderen zichzelf steeds beter kennen en zichzelf te uiten. Ze weten hun eigen gedrag beter aan te sturen, doordat het inzicht in hun eigen reacties in bepaalde situaties is toegenomen en ze zich bewuster zijn van de daarbij behorende gevoelens en emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het benoemen van emoties ervoor zorgt dat spanning en stress vermindert.

NIELS is de afkorting van Nieuwe Inzichten En Liefdevolle Samenwerking.

Doel van het werken met NIELS emotiekaarten

 • Kinderen krijgen inzicht in hun gevoelens en leren deze beter te herkennen en te benoemen
 • Kinderen leren zichzelf beter aan te sturen in hun gedrag doordat ze meer inzicht krijgen in eigen gevoelens en emoties en hun gedragsreacties daarop
 • Ouders, leerkrachten, coaches en leeftijdsgenoten krijgen meer inzicht in wat kinderen ervaren en leren het gedrag beter te begrijpen en hierop in te spelen
 • Het gebruik van emotiekaarten vermindert stress en spanning
 • Emotiekaarten zijn ondersteunend bij het op een speelse manier bespreken van serieuze onderwerpen waar kinderen in hun leven mee te maken krijgen
 • Emotiekaarten zijn ondersteunend bij het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in een groep
 • School- en thuiswereld worden met elkaar verbonden

Toepassing NIELS emotiekaarten

 

 • Ieder kind in de klas heeft een eigen doosje kaarten en houten blokje en zet elke ochtend bij binnenkomst of na een pauze de kaarten neer die passen bij hoe hij zich op dat moment voelt. Leerkrachten en klasgenoten weten op deze manier in korte tijd hoe iedereen erbij zit en kunnen daardoor beter rekening houden met elkaar
 • Leerkracht voert individuele gesprekken met kinderen met behulp van de kaarten
 • Kaarten worden ingezet tijdens verwachtings-, rapport- en voortgangsgesprekken
 • Ouder kan dagelijks een kort gesprekje met het kind voeren aan de hand van de kaarten over hoe de schooldag was of hoe het kind zich thuis voelt

Dieren en gedrag

Inzet dieren

Om kinderen meer inzicht te geven in hun eigen gedrag, werken we bij GroeiKracht met 4 dieren. De leeuw, de aap, de schildpad en de pauw. Alle dieren hebben kwaliteiten, dit noemen we het handige gedrag en bij alle dieren kun je ook teveel van iets inzetten, dat noemen we het onhandige gedrag van het dier.

Een kind dat snel boos wordt en gaat schelden of schreeuwen, laat op dat moment onhandig leeuw gedrag zien, een kind dat graag grapjes maakt en dit doet op een moment en manier dat het voor iedereen fijn is, laat handig aap gedrag zien.

Tijdens de GroeiKracht bijeenkomsten worden de dieren met ouders en kinderen ingezet om bewuster om te leren gaan met het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Kinderen en ouders leren dat je op school, werk en thuis ander gedrag kunt laten zien. Op school kan iemand een schildpad zijn die heel rustig en bescheiden is, terwijl hij in zijn vertrouwde omgeving meer leeuw gedrag laat zien. Voor iemand die heel rustig en bescheiden is, kan het lastig zijn om met iemand om te gaan die meer bepalend is.

Door middel van rollenspel en diverse oefeningen wordt tijdens de bijeenkomsten geoefend met gedrag.

Systemisch werken met poppetjes

Inzet poppetjes

De werkwijze van GroeiKracht is systemisch. Dat betekent dat we niet alleen naar het gedrag van kinderen kijken, maar ook naar de mensen om hen heen, zoals de leerkracht, klasgenoten en familie. Alles wat thuis speelt heeft invloed op het kind op school en andersom. Deze werkwijze geeft inzicht in hoe een kind de thuis- en schoolsituatie ervaart. Deze manier van werken wordt uitsluitend op school ingezet. Ouders worden betrokken waar dit zinvol is. Deze systemische werkwijze wordt bij GroeiKracht ook geregeld ingezet tijdens oudergesprekken of leerkracht coaching.

Er wordt veel gebruik gemaakt van het werken met poppetjes om voor kinderen, ouders en leerkrachten zichtbaar te maken welke dynamieken in de klas, thuis of op school een rol spelen die van invloed zijn op het welbevinden van het kind.

Aan de hand van specifieke vragen die door de GroeiKracht trainer worden gesteld, zetten ouders, kinderen of leerkrachten een bepaalde situatie neer met poppetjes, blokjes of briefjes die voor hen relevant is. De manier waarop de materialen worden neergezet geeft aan wat er speelt in die situatie. Het visueel maken van een casus helpt om beter te begrijpen wat ieders rol is en geeft structuur en inzichten in een situatie om vanuit daar te kijken wat er nodig is voor het kind vanuit zijn omgeving om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Het werken met poppetjes is zowel individueel als klassikaal inzetbaar.

Starten met GroeiKracht

Er zijn twee manieren om de klassikale Groeikracht training in te zetten op school:

 • Uitvoer wordt gedaan door een InMens medewerker samen met de leerkracht van de klas
 • Volgen van GroeiKracht trainingen voor onderwijsprofessionals en zelf GroeiKracht uitvoeren