Uitvoer door InMens

InMens biedt een compleet aanbod van training, coaching, uitvoer en ondersteuning op maat voor scholen die willen werken met de GroeiKracht aanpak. De uitvoer wordt gedaan door ervaren trainers en coaches uit het onderwijs en hulpverlening. Neem voor meer informatie of een offerte contact op met Katrien Schober via katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388.

GroeiKracht Individuele Aanpak door InMens

De GroeiKracht training Individuele Aanpak is een preventief trainingsaanbod dat zich richt op kinderen die wat meer nodig hebben dan het reguliere aanbod in de klas. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ouders. Zowel op school als thuis wordt met persoonlijke leerdoelen gewerkt. De training wordt aangeboden in een Totaal en een Compact variant. InMens levert GroeiKracht trainers om de individuele Groeikracht aanpak te draaien binnen jullie school, bestuur of samenwerkingsverband.

Mogelijkheden

 • De Compact aanpak wordt gedraaid door 1 trainer van InMens
 • De Totaal aanpak wordt gedraaid door 1 trainer van InMens en 1 opgeleide trainer vanuit de eigen organisatie
 • De Totaal aanpak wordt gedraaid door 2 trainers van InMens
 • 1 InMens trainer draait geheel of gedeeltelijk mee met opgeleide trainer(s) tijdens de Compact of Totaal aanpak om hen te coachen

Voordelen uitvoer door InMens

 • Ervaren trainers
 • Optimale resultaten
 • Eigen personeel blijft eigen taken doen in verband met personeelstekorten
 • Werkdruk voor teamleden blijft beperkt
 • Pilot jaar door InMens zodat er nog niet geïnvesteerd hoeft te worden in scholing voordat men weet of het concept doorgang kan vinden in de regio.

GroeiKracht Klassikale Aanpak (Groepsdynamiek ) door InMens

De klassikale GroeiKracht aanpak wordt zowel preventief als curatief ingezet met als doel de positieve sfeer en onderlinge verbinding in de groep te versterken en sociaal emotioneel leren te bevorderen. De sociale vaardigheden van kinderen en het onderling respect voor de diversiteit en eigenheid tussen kinderen wordt vergroot waardoor het zelfvertrouwen groeit.

InMens levert GroeiKracht trainers om binnen jullie school, bestuur of samenwerkingsverband de groepsdynamiek in de klassen te versterken. Deze aanpak is zowel preventief als curatief inzetbaar en wordt gegeven als een verdieping op de reeds gebruikte sociaal emotionele methode die al binnen de school gebruikt wordt. GroeiKracht leert leerkrachten een combinatie te maken van hun gespreksvaardigheden, werken vanuit verbinding, systemisch werken, aanleren van vaardigheden en kijken naar het gedrag achter het gedrag. De houding van de leerkracht speelt een belangrijke rol in deze werkwijze. 

Zowel de preventieve als de curatieve aanpak wordt op maat gegeven en afgestemd op de leervragen van de leerkracht en de groep. De curatieve aanpak wordt gecombineerd met kindgesprekken, leerkracht coaching en in overleg ouderbijeenkomsten of oudergesprekken.

De leerkracht is altijd actief aanwezig tijdens de lessen.

Mogelijkheden

 • Preventieve aanpak: 8 lessen en 2 terugkombijeenkomsten door InMens trainer per groep
 • Curatieve aanpak: maatwerk traject door InMens trainer
 • 1 tot meerdere bijeenkomsten meedraaien met een opgeleide GroeiKracht trainer vanuit de organisatie om de kwaliteit van de onderwijsprofessional te optimaliseren
 • Coaching op afstand in de vorm van video- coaching of telefonische afstemming

Voordelen uitvoer door InMens

 • Leerkracht leert van de trainer
 • Trainer geeft direct feedback aan de leerkracht n.a.v. observaties op leerkracht handelen of gedrag van leerlingen
 • Extra coaching op maat voor de leerkracht door de trainer is mogelijk
 • Uit te breiden met teamscholing
 • Uit te breiden met activiteiten rondom vergroten van ouderbetrokkenheid en vertrouwen van ouders in de school
 • Vergroten van verbinding in de groepen waardoor kinderen meer in hun kracht komen staan en zichzelf en anderen beter leren kennen

GroeiKracht Schoolbrede Aanpak door InMens

In overleg met de school wordt een plan op maat gemaakt waarin toegewerkt wordt naar een pedagogisch klimaat waarin ouders, kinderen en leerkrachten zich welkom, gezien en begrepen voelen. De school- en thuiswereld van kinderen wordt met elkaar verbonden door het inzetten van diverse werkvormen en materialen voor school en thuis. Het doel is dat kinderen zich veilig genoeg voelen om zowel op school als thuis zichzelf te kunnen zijn, te mogen delen wat hen bezighoudt om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

InMens streeft ernaar het eigenaarschap van de GroeiKracht implementatie zoveel mogelijk bij de school te houden en alleen daar te begeleiden en scholing te bieden waar dit gewenst is om de kosten van het traject zoveel mogelijk te beperken. De school bepaalt zelf hoeveel tijd er genomen wordt voor het invoerings- en implementatietraject en kiest in samenwerking met InMens de bouwstenen die passen bij de visie, doelgroep en ontwikkeling van de school.

Mogelijkheden

Startfase

 • Intake gesprek voeren met directie en/of team
 • Ondersteuning bij visie ontwikkeling met het team
 • Plan op maat maken
 • Start tweedaagse
 • Samenstellen van een Groeikracht werkgroep

Ontwikkelfase

 • Teamscholing
 • Groepsobservaties
 • Opleiden GroeiKracht specialist
 • Coaching leerkrachten
 • Coaching directie
 • Supervisie GroeiKracht werkgroep
 • Leerlingenraad opleiden
 • Ouder thema bijeenkomsten
 • Individuele oudergesprekken voeren
 • Ondersteuning bij maken van brieven, tekst voor schoolgids, artikel
 • Uitvoeren van klassikale of individuele GroeiKracht aanpak in de school

Implementatiefase

 • Voortgangs- en evaluatiebijeenkomsten met team
 • Groepsobservaties
 • Coaching GroeiKracht specialist
 • Coaching leerkrachten
 • Coaching directie
 • Supervisie GroeiKracht werkgroep
 • Coaching leerlingenraad
 • Ouder thema bijeenkomsten
 • Ouderwerkgroep opzetten en begeleiden
 • Individuele oudergesprekken voeren
 • Ondersteuning bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid in de school
 • Opzetten van een gedragsprotocol
 • Coaching bij verbeteren van de pleinsituatie
 • Ondersteuning bij het op papier zetten van de werkwijze in de school

Borgingsfase

 • Maatwerk ondersteuning bij bovenstaande items

Voordelen uitvoer door InMens

 • Ervaren trainers en coaches
 • Schoolteam is eigenaar van zijn eigen leerproces
 • Maatwerk
 • Flexibele tijdsplanning voor invoering
 • Alle betrokken worden meegenomen (kinderen, ouders, teamleden, externe organisaties)
Trots

Samenwerken in de wijk met GroeiKracht door InMens

InMens biedt begeleiding op maat om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in de wijk en hoe organisaties meer kunnen samenwerken, zodat voor ouders en kinderen zichtbaarder is dat de school en thuiswereld met elkaar verbonden zijn. De begeleiding heeft als doel de scholen en zorginstanties met de neuzen dezelfde kant op te krijgen en zoveel mogelijk één werkwijze te hanteren.

Mogelijkheden

 • Inventariseren welke partijen meegenomen moeten worden in de wijkaanpak
 • Organiseren van bijeenkomsten
 • Maken van een plan van aanpak
 • Maken van een sociale kaart
 • Trainingen verzorgen voor onderwijs en zorg (gezamenlijke training mogelijk)
 • Intervisie begeleiden
 • Systemische opstelling over de wijk en de diverse organisaties
 • Coaching van de diverse professionals
 • Observaties om de diverse werkwijzen in kaart te brengen
 • Voortgangsbijeenkomsten organiseren en begeleiden
 • Ouders betrekken
 • Kinderen betrekken

Voordelen uitvoer door InMens

 • InMens heeft veel expertise op het gebied van onderwijs en zorg
 • InMens biedt maatwerk
 •  Alle betrokkenen worden meegenomen in het proces
 • InMens kan objectief kijken naar de huidige situatie en van daaruit handelen
 • InMens heeft veel expertise in het geven van trainingen om diverse onderwijs en zorginstanties met elkaar dezelfde taal te leren spreken. 

Coaching door InMens

InMens biedt coaching op maat voor onderwijsprofessionals en gezinsbegeleiders

Mogelijkheden

 • Observaties met nagesprekken
 • Coaching tijdens het lesgeven om direct aan te leren sturen op gedrag en structuur
 • School video interactie begeleiding
 • Coaching tijdens huisbezoeken
 • Coaching bij ouder- of kindgesprekken
 • Coaching bij persoonlijke ontwikkeling
 • Systemische coaching, waaronder opstellingen
 • Directie coaching
 • Intervisie begeleiding

Voordelen uitvoer door InMens

 • Ervaren trainers en coaches
 • Maatwerk ondersteuning
 • Verlaagd de werkdruk van IB’ers en directie
 • Vaardigheden van professionals worden versterkt
 • Emotioneel welbevinden van professionals wordt versterkt

Ouderaanbod van InMens

Omdat ouders van grote invloed zijn op het welbevinden van het kind op school en thuis, biedt InMens een ouderaanbod aan voor scholen om hen mee te nemen in de ontwikkelingen en visie van de school rondom de invoering van GroeiKracht.

Mogelijkheden

 • Ouderthemabijeenkomst inhoud GroeiKracht
 • Ouderthemabijeenkomst Hokjesdenken en oordelen
 • Ouderthemabijeenkomsten over opvoedingsthema’s (complimenteren, grenzen stellen, straffen en belonen, zelfstandigheidsbevordering enz.)
 • Ondersteuning bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid
 • Ouderwerkgroep GroeiKracht

Voordelen uitvoer door InMens

 • Ouders leren bewuster kijken naar hun eigen rol
 • Ouders weten hoe ze ondersteunend kunnen zijn voor hun kind
 • Ouders kennen de belangrijkste onderdelen van de GroeiKracht training
 • Ouders voelen zich meegenomen door de school bij de invoering van deze nieuwe aanpak
 • Vertrouwen van de ouders in de school groeit
 • Ouders nemen meer verantwoordelijkheid voor hun gedrag en het gedrag van hun kind
 • Draagvlak onder de ouders voor de visie van de school wordt vergroot
 • Teamleden worden vaardiger in het omgaan met lastige ouders door mee te draaien met de InMens trainers
 • InMens levert maatwerk en ervaren trainers en coaches

Zelf GroeiKracht uitvoeren?

Scholen die zelf GroeiKracht willen uitvoeren kunnen onze trainingen voor onderwijsprofessionals volgen.